10/2, Gawsia Kashem Center (6th Floor), Arambagh, Dhaka – 1000.